นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่มีผล: 5 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ดิจิตอลริช จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะดำเนินการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ​​ ("ผู้ใช้บริการ") บนแพลตฟอร์มของบริษัท joblnw.com (“แพลตฟอร์ม Joblnw”) bestjob.in.th (“แพลตฟอร์ม BestjobInTh”) และ resume.in.th (“แพลตฟอร์ม ResumeInTh”) มีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อการบริการในทั้ง 2 แพลตฟอร์ม เพื่อให้ ผู้ใช้บริการได้รับทราบ

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน เว็บไซต์ และบริษัทจะส่งอีเมล์กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับ ใช้ เมื่อบริษัทได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริการหลักที่บริษัทจะให้ในแต่ละแพลตฟอร์ม

1.1 แพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh

เป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการเสนอจับคู่ระหว่าง ผู้ที่กำลังหางาน และบริษัทที่ประกาศหาพนักงาน โดยที่มีผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

1.1.1 ผู้หางาน (“ผู้หางาน”)

 • 1.1.1.1 ผู้หางาน จะเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของ Joblnw และ BestjobInTh และกรอกประวัติส่วนตัว เพื่อใช้ในการสมัครงาน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้: ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติส่วนตัว ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วันเดือนปีเกิด รูปภาพ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษต่างๆ
 • 1.1.1.2 ผู้หางาน สามารถเลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้สองระดับ คือ (1) เปิดเผยเฉพาะบริษัทที่ตัวเองเลือกสมัครเท่านั้น (2) เปิดเผยให้บริษัทที่เป็นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเปิดโอกาสในการรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทผู้ลงประกาศงาน ในแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh
 • 1.1.1.3 ในทุกๆกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยเด็ดขาด

1.1.2 บริษัทผู้ลงประกาศรับสมัครงาน (“ลูกค้า”)

 • 1.1.2.1 ลูกค้าที่ลงประกาศงาน จะต้องซื้อแพ็คเกจประกาศงาน และยืนยันตนว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยบริษัทมีนโยบายไม่รับลูกค้ากลุ่มที่เป็นตัวแทนประกันภัย ขายตรง ที่มีแนวโน้มว่าจะใช้บริการของบริษัทไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความรำคาญให้กับผู้หางาน และ/หรือธุรกิจที่ผิดกฏหมายต่างๆ
 • 1.1.2.2 ลูกค้าที่ประกาศหาพนักงานจะลงข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดงาน (Job description - JD) คุณลักษณะของผู้สมัครที่ต้องการ และ/หรือค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ปฎิบัติงาน และเงื่อนไขต่างๆ ในการสมัครงาน
 • 1.1.2.3 ลูกค้าที่ลงประกาศหาพนักงาน จะต้องใส่ข้อมูลติดต่อขั้นต่ำ เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถส่งใบสมัครงาน และ/หรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ที่ลงประกาศ โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แผนก e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงประกาศงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • 1.1.2.4 ลูกค้าที่ลงประกาศหาพนักงาน สามารถเลือกค้นหาจากฐานข้อมูลผู้หางานในระบบ ที่ผู้หางานได้ตั้งค่าเปิดเผยไว้ตามข้อ 1.1.1.2 วงเล็บ (2) ทั้งนี้การค้นหาข้อมูลผู้หางานของลูกค้า จะต้องเป็นไปตามเป้าหมายการหาพนักงานเท่านั้น

1.2 แพลตฟอร์ม ResumeInTh

เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถสร้างเรซูเม่ของตัวเองขึ้นมา ผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว โดยที่มีผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

1.2.1 ผู้หางาน (“ผู้หางาน”)

 • 1.2.1.1 ผู้หางาน จะเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของ ResumeInTh และกรอกประวัติส่วนตัว เพื่อใช้ในการสร้างเรซูเม่ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้: ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษต่างๆ
 • 1.2.1.2 ผู้หางาน จะไม่เสียค่าบริการใดๆ เมื่อใช้บริการพื้นฐานของแพลตฟอร์ม ResumeInTh แต่จะมีค่าบริการหากใช้งานฟีเจอร์แบบพรีเมียม
 • 1.2.1.3 ผู้หางาน สามารถเลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้สองระดับ คือ (1) ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ (2) ยินยอมให้บริษัทฯ นำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลสู่แพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh เพื่อเปิดโอกาสในการรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทผู้ลงประกาศงานในแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh

2. บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านบ้าง?

ในการให้บริการของบริษัท ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้หางาน (“ผู้หางาน”)

 • 2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ผู้หางานกรอกในระบบตามหัวข้อที่ 1.1.1.1
 • 2.1.2 ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Identifiers) ต่างๆ ที่จะมีการใช้เมื่อมีการใช้บริการใน แพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล IP Address ข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และการใช้ Cookies เพื่อการติดตามการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (“ข้อมูล Online”)

2.2 บริษัทผู้ลงประกาศรับสมัครงาน (“ลูกค้า”)

 • 2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ลูกค้ากรอกในระบบตามหัวข้อที่ 1.1.2.2 และ 1.1.2.3
 • 2.2.2 ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Identifiers) ต่างๆ ที่จะมีการใช้เมื่อมีการใช้บริการใน แพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล IP Address ข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และการใช้ Cookies เพื่อการติดตามการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (“ข้อมูล Online”)

ทั้งนี้บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาก 2 ช่องทาง คือ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากผู้ใช้บริการโดยตรง หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทหรือหน่วยงานจ้างงานเดิมของผู้ใช้บริการ หรือจากผู้ใช้บริการอื่น​ ซึ่งกรณีได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

3. บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดในลักษณะใดบ้าง และด้วยวัตถุประสงค์ใด?

3.1 การเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh

3.1.1 ผู้หางาน (“ผู้หางาน”)

 • 3.1.1.1 สำหรับข้อมูลผู้หางานซึ่งมีการระบุนิยามไว้ บริษัทจะดำเนินการเก็บและรวบรวม เพื่อการนำไป ใช้แสดงผลจัดทำเป็นเรซูเม่ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของ แพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้หางาน ทางบริษัทย่อมไม่สามารถ สร้างเรซูเม่ตามรูปแบบมาตรฐาน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยผู้หางานได้
 • 3.1.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำในรูปแบบของเรซูเม่ดังกล่าวจะได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในระบบของบริษัท ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่ผู้หางานดังกล่าวยังเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของบริษัท
 • 3.1.1.3 ข้อมูลเรซูเม่ที่บริษัทปิดบังองค์ประกอบข้อมูล ที่จะทำให้ผู้ได้รับข้อมูลสามารถระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล วันเดือนปีเกิด และรูปภาพ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ต่อลูกค้าของบริษัทเมื่อมีการเรียกใช้งานอย่างถูกต้องเท่านั้น
 • 3.1.1.4 เฉพาะกรณีผู้หางาน ตั้งค่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้าของบริษัท ตามข้อที่ 1.1.1.2 วงเล็บ (2) บริษัทจะนำข้อมูลของท่านให้กับลูกค้า ที่ร้องขอเป็นรายกรณีไป
 • 3.1.1.5 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลชื่อ เบอร์ติดต่อ และอีเมลที่ผู้ใช้บริการที่กรอกผ่านแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh เพื่อการติดต่อ ผู้หางานรายนั้น ในกรณี ดังนี้ (1) ติดต่อเพื่อแจ้งไปยังผู้หางานเมื่อมีลูกค้าให้ความสนใจขอข้อมูลของท่าน ผ่านทางแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน หรือ (2) ติดต่อส่งอีเมลไปแจ้งโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะตรง ตามเป้าหมายและความสนใจที่ผู้ใช้บริการรายนั้นระบุไว้ตอนกรอกข้อมูลในแพลตฟอร์ม

3.1.2 บริษัทผู้ลงประกาศรับสมัครงาน (“ลูกค้า”)

 • 3.1.2.1 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อ เบอร์ติดต่อ และอีเมลที่อยู่ในนิยามข้อมูลลูกค้า เพื่อการติดต่อ (1) ให้บริการสนับสนุนการลงโฆษณาการจ้างงานของลูกค้า รวมถึงการใช้บริการอื่นๆ ของบริษัท (2) ส่งข้อมูลผู้หางานที่สมัครงานผ่านแพลตฟอร์มให้กับลูกค้า และ (3) ส่งข้อมูลผู้หางานที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ผู้สมัครงานข้อที่ 1.1.2.2 และเลือกเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามข้อที่ 1.1.1.2 วงเล็บ (2)
 • 3.1.2.2 บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงข้อมูลผู้ติดต่ออันได้แก่ ชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล แผนก และที่อยู่ของบริษัทของลูกค้า ลงในแพลตฟอร์มของ Joblnw และ BestjobInTh เพื่อให้ผู้หางานที่สนใจ สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง และถ้าลูกค้าไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลของผู้รับสมัครงาน จะส่งผลให้ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานไม่สามารถติดต่อ ใครได้เลย และประกาศงานของท่านอาจไม่มีผู้สมัครงาน บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป
 • 3.1.2.3 ข้อมูลลูกค้าดังข้อ 3.1.2.1 จะได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในระบบของบริษัท ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บ ไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่ลูกค้ายังเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของบริษัท

3.2 การเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์ม ResumeInTh

3.2.1 ผู้หางาน (“ผู้หางาน”)

 • 3.2.1.1 สำหรับข้อมูลผู้หางานซึ่งมีการระบุนิยามไว้ บริษัทจะดำเนินการเก็บและรวบรวม เพื่อการนำไป ใช้แสดงผลจัดทำเป็นเรซูเม่ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของ แพลตฟอร์ม ResumeInTh หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้หางาน ทางบริษัทย่อมไม่สามารถ สร้างเรซูเม่ตามรูปแบบมาตรฐาน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยผู้หางานได้
 • 3.2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำในรูปแบบของเรซูเม่ดังกล่าวจะได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในระบบของบริษัท ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่ผู้หางานดังกล่าวยังเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของบริษัท
 • 3.2.1.3 ในกรณีที่ผู้หางานยินยอมให้บริษัทนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลสู่แพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh เพื่อเปิดโอกาสในการรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทผู้ลงประกาศงาน ในแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh ตามข้อที่ 1.2.1.3 วงเล็บ (2) บริษัทจะนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ยินยอม
 • 3.2.1.4 บริษัทอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลชื่อ เบอร์ติดต่อ และอีเมลที่ผู้ใช้บริการที่กรอกผ่านแพลตฟอร์ม ResumeInth เพื่อการติดต่อ ผู้หางานรายนั้น ในกรณี ดังนี้ (1) ติดต่อกลับในกรณีที่ผู้หางานติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาต่างๆให้กับบริษัท หรือ (2) ติดต่อเพื่อเสนอตำแหน่งงาน จากลูกค้าในแพลตฟอร์ม Joblnw และ BestjobInTh

3.3 การเก็บและใช้ข้อมูล Online เพื่อการพัฒนาการให้บริการของบริษัท

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการผ่านทางของบริษัทให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการผ่านทางออนไลน์ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บและใช้ข้อมูล Online ของท่าน ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของท่าน ด้วยจุดประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการใช้งานดังกล่าว เฉพาะเท่าที่จำเป็น สำหรับการใช้ข้อมูล Cookies นั้น Web Browser ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้ Cookies โดยอัตโนมัติ แต่ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Web Browser เพื่อป้องกันการใช้ Cookies ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการปฏิเสธการใช้งานของ Cookies ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถใช้หรือ เข้าถึงคุณสมบัติ เด่นบางประการของเว็บไซต์ได้

3.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นๆ

3.4.1 บริษัทอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่จำเป็นตามรายละเอียดจุดประสงค์ที่ แสดง ไว้ในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 โดยเป็นการเปิดเผยให้แก่หน่วยงานย่อยของบริษัท หรือบริษัทลูกของบริษัท

3.4.2 บริษัทอาจมีความจำเป็นเพิ่มเติม ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการให้บริการของผู้ใช้บริการในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่า ที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว

3.4.3 ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงาน ราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงาน ราชการที่มีคำสั่ง หรือคำพิพากษา ดังกล่าวหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตาม หน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

3.4.4 ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อการให้บริการหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการให้สูงขึ้น ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทรับประกันการทำสัญญาเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในระดับและมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทใช้ และระบุไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ และจะเป็นการ เปิดเผยเฉพาะเจาะจง เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบเท่านั้น (need-to-know basis)

3.5 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัท ประมวลผล โดยบริษัทรับประกันดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐาน อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ กรณีเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าว และ จะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ และในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของ ท่าน ในฐานะ เจ้าของข้อมูล ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านรับทราบ พร้อมกับแนวทางการเยียวยา โดยไม่ชักช้า

3.6 ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า หน้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท อาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ที่สามารถนำผู้ใช้บริการออกจากเว็บไซต์และแพลตฟอร์มไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อมเข้าไปยังเว็บไซต์ นั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน หรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการควบคุม ของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันการเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่สามในกรณีดังกล่าว

4. ท่านผู้ใช้บริการในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฏหมายดังต่อไปนี้

บริษัท ตกลงรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับท่าน ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย คุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

4.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่ สามารถอ่านหรือใช้ งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

4.3 สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.4 สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูล นั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

4.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น

4.6 สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

5. การขอแก้ไข รับสำเนา ระงับใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถล็อกอินเข้าแพลตฟอร์มเพื่อใช้สิทธิ์ทุกข้อของท่านได้ด้วยตนเอง อันรวมไปถึงการแก้ไข รับสำเนา ระงับใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

หรือถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำร้อง

6. ข้อมูลติดต่อบริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องการติดต่อบริษัท เพื่อการสอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ เกี่ยว ข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่

คุณ ศิริชัย วิชชาวุธ (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งบริษัท จะแจ้งในนโยบายและทางเว็บไซต์ ผ่านทางแบบฟอร์ม https://bestjob.in.th/contact

บริษัท ดิจิตอลริช จำกัด (สาขาราชเทวี)

77/280 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400