สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
สำนักงานใหญ่: สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 24 ให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรา 27 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

          คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้หน่วยบริหารกองทุน มีชื่อภาษาไทยเป็นทางการว่า "สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation and Promotion Fund Office)"

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้