เลขานุการองค์กร


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

ประเภทงาน

งานเลขานุการ

เงินเดือน

฿50,000 - ฿70,000 ต่อเดือน

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายการประจำปี (แบบ56-1 One Report)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 35 - 50 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก ประสบการณ์(ปี) : 3 - 10 ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความรอบรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์
- เก็บความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด (Chic Car Rental)

กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

Human Resource Department

บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด (Chic Car Rental) 29/10 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 10120


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ


ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
35 ถึง 50

บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด (Chic Car Rental)

บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด (Chic Car Rental)
ธุรกิจ
ธุรกิจบริการ
เปิดรับสมัคร
15 ตำแหน่งงาน
บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรถเช่า เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานที่มีใจรักงานบริการ และมีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานด้วย...