ตัวอย่าง Job Description (JD) ของสายงานบัญชี

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของสายงานบัญชี

By: BestjobInTh Team | 1 พฤศจิกายน 2566 | 3,802 views | 18 shares


คุณกำลังมองหาพนักงานบัญชีที่มีคุณภาพสูงอยู่ใช่ไหม? ในบทความนี้จะแนะนำตัวอย่าง Job Description (JD) สำหรับสายงานบัญชี ที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม มาสมัครงานกับบริษัทของคุณได้

โดยตัวอย่างคำอธิบายงานเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้ทันทีโดยที่แก้ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

Financial Accountant (นักบัญชีการเงิน)

Job Description:

 • Prepare and maintain financial statements, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
 • Reconcile accounts and ensure the accuracy of financial data.
 • Analyze financial trends and develop reports to support management decision-making.
 • Manage and oversee accounts receivable and payable.
 • Prepare and file tax returns.
 • Advise management on financial matters and compliance with financial regulations.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in accounting or a related field required.
 • 1-2 years of experience in financial accounting preferred.
 • Strong knowledge of accounting principles and practices, including GAAP or IFRS.
 • Excellent analytical and problem-solving skills.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Experience with financial accounting software (e.g., QuickBooks, NetSuite, SAP) preferred.
 • CPA certification preferred.

รายละเอียดงาน:

 • จัดเตรียมและบำรุงรักษารายงานทางการเงิน รวมถึงงบดุล งบกำไรและขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 • ประสานงานบัญชีและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
 • วิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินและพัฒนาใบรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
 • จัดการและดูแลลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • จัดเตรียมและยื่นแบบภาษี
 • ให้คำปรึกษาฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประเด็นทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการบัญชีการเงิน 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านหลักการและแนวทางการบัญชีอย่างดี รวมถึง GAAP หรือ IFRS
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ความใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้อง
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีการเงิน (เช่น QuickBooks, NetSuite, SAP) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบรับรอง CPA (สำคัญ)

Management Accountant (นักบัญชีการจัดการ)

Job Description:

 • Prepare and analyze financial reports to support management decision-making.
 • Develop and implement financial strategies and policies.
 • Manage and oversee the budgeting process.
 • Conduct variance analysis and identify areas for cost savings and efficiency improvements.
 • Provide financial advice and support to other departments.
 • Stay up-to-date on accounting and financial management best practices.

Qualifications:

 • Master's degree in accounting, finance, or a related field required.
 • 3-5 years of experience in management accounting required.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Experience with financial accounting and reporting software (e.g., SAP, Oracle Financials) required.
 • CMA certification required.

รายละเอียดงาน:

 • จัดเตรียมและวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
 • พัฒนาและนำกลยุทธ์และนโยบายทางการเงินมาใช้
 • จัดการและดูแลกระบวนการจัดทำงบประมาณ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนและระบุพื้นที่เพื่อประหยัดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำและการสนับสนุนทางการเงินแก่แผนกอื่นๆ
 • ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการบัญชีและการจัดการการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาโทสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมี
 • หากมีประสบการณ์ในการบัญชีการจัดการ 3-5 ปี
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ทักษะการสื่อสารและทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีและการรายงานทางการเงิน (เช่น SAP, Oracle Financials) (จำเป็นต้องมี)
 • มีใบรับรอง CMA (จำเป็นต้องมี)

Tax Accountant (นักบัญชีภาษี)

Job Description:

 • Prepare and file tax returns for individuals and businesses.
 • Advise clients on tax planning and compliance strategies.
 • Represent clients before tax authorities.
 • Research and stay up-to-date on tax laws and regulations.
 • Prepare tax reports and analyses for clients and management.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in accounting or a related field required.
 • 3-5 years of experience in tax accounting required.
 • Strong knowledge of tax laws and regulations, including federal, state, and local taxes, as well as international tax laws (if applicable).
 • Excellent analytical and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Experience with tax accounting software (e.g., TaxSlayer, H&R Block ProSeries, CCH ProSystem fx Tax) required.
 • Enrolled Agent (EA) or Certified Public Accountant (CPA) certification required.

รายละเอียดงาน:

 • จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีสำหรับบุคคลและธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนและปฏิบัติตามภาษี
 • เป็นตัวแทนลูกค้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ภาษี
 • ค้นคว้าและติดตามกฎหมายและระเบียบภาษี
 • จัดเตรียมรายงานและการวิเคราะห์ภาษีสำหรับลูกค้าและฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมี
 • หากมีประสบการณ์ในการบัญชีภาษี 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบภาษีอย่างดี รวมถึงภาษีระดับรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีภาษี (เช่น TaxSlayer, H&R Block ProSeries, CCH ProSystem fx Tax) จำเป็นต้องมี
 • มีใบรับรอง Enrolled Agent (EA) หรือ Certified Public Accountant (CPA) จำเป็นต้องมี

Auditor (ผู้สอบบัญชี)

Job Description:

 • Examine and evaluate financial statements, accounting records, and other financial information to ensure accuracy and compliance with accounting standards and regulations.
 • Identify and assess potential risks and develop recommendations for improvement.
 • Prepare audit reports and communicate findings to management and stakeholders.
 • Work with audit clients to develop and implement audit plans.
 • Stay up-to-date on accounting and auditing standards and best practices.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in accounting or a related field required.
 • 3-5 years of experience in auditing required.
 • Strong knowledge of accounting principles and practices, including GAAP or IFRS, as well as auditing standards (e.g., PCAOB, ISA).
 • Excellent analytical and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Experience with auditing software (e.g., ACL Analytics, CaseWare, IDEA) required.
 • CPA certification required.

รายละเอียดงาน:

 • ตรวจสอบและประเมินงบการเงิน บันทึกบัญชี และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบการบัญชี
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และพัฒนาคำแนะนำเพื่อปรับปรุง
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบและสื่อสารผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ทำงานร่วมกับลูกค้าการตรวจสอบเพื่อพัฒนาและดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ
 • ติดตามมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (จำเป็นต้องมี)
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านหลักการและแนวทางการบัญชีอย่างดี รวมถึง GAAP หรือ IFRS รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบ (เช่น PCAOB, ISA)
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ (เช่น ACL Analytics, CaseWare, IDEA) (จำเป็นต้องมี)
 • มีใบรับรอง CPA (จำเป็นต้องมี)

Cost Accountant (นักบัญชีต้นทุน)

Job Description:

 • Develop and maintain cost accounting systems and procedures.
 • Analyze and report on product and service costs.
 • Identify and recommend cost savings opportunities.
 • Support management decision-making with cost information.
 • Stay up-to-date on cost accounting best practices.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in accounting or a related field required.
 • 3-5 years of experience in cost accounting required.
 • Strong knowledge of cost accounting principles and practices, including standard costing, activity-based costing, and lean accounting.
 • Excellent analytical and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Experience with cost accounting software (e.g., SAP, Oracle Cost Management, Infor d/EPM Cost Management) required.
 • Certified Management Accountant (CMA) certification preferred.

รายละเอียดงาน:

 • พัฒนาและบำรุงรักษาระบบและขั้นตอนการบัญชีต้นทุน
 • วิเคราะห์และรายงานต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ระบุและแนะนำโอกาสในการประหยัดต้นทุน
 • สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารด้วยข้อมูลต้นทุน
 • ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการบัญชีต้นทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมี
 • หากมีประสบการณ์ในการบัญชีต้นทุน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านหลักการและแนวทางการบัญชีต้นทุนอย่างดี รวมถึงการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน การคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม และการบัญชีแนวลีน
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีต้นทุน (เช่น SAP, Oracle Cost Management, Infor d/EPM Cost Management) จำเป็นต้องมี
 • มีใบรับรอง Certified Management Accountant (CMA) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Payroll Accountant (นักบัญชีเงินเดือน)

Job Description:

 • Process and manage payroll for employees.
 • Calculate and file payroll taxes.
 • Maintain payroll records.
 • Generate payroll reports.
 • Assist with payroll audits.
 • Ensure compliance with government payroll laws and regulations.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in accounting or a related field required.
 • 3-5 years of experience in payroll accounting required.
 • Strong knowledge of payroll laws and regulations, including federal, state, and local taxes, as well as international payroll laws (if applicable).
 • Excellent analytical and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Experience with payroll software (e.g., ADP, Paycor, Gusto, Workday) required.
 • Certified Payroll Professional (CPP) certification preferred.

รายละเอียดงาน:

 • ประมวลผลและจัดการเงินเดือนพนักงาน
 • คำนวณและยื่นภาษีเงินเดือน
 • บำรุงรักษาบันทึกเงินเดือน
 • สร้างรายงานเงินเดือน
 • ช่วยเหลือในการตรวจสอบเงินเดือน
 • รับรองความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลเกี่ยวกับเงินเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมี
 • หากมีประสบการณ์ในการบัญชีเงินเดือน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านเงินเดือนอย่างดี รวมถึงภาษีระดับรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายเงินเดือนระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์เงินเดือน (เช่น ADP, Paycor, Gusto, Workday) จำเป็นต้องมี
 • มีใบรับรอง Certified Payroll Professional (CPP) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Budget Analyst (นักวิเคราะห์งบประมาณ)

Job Description:

 • Develop and maintain budgets for all departments and programs.
 • Analyze financial data and trends to develop budget recommendations.
 • Monitor and control spending to ensure that budgets are met.
 • Prepare budget reports and presentations for management.
 • Work with other departments to develop and implement budget-saving measures.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in accounting, finance, business administration, or a related field required.
 • 3-5 years of experience in budget analysis required.
 • Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to identify and analyze complex financial data.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to clearly and concisely communicate budget findings to both technical and non-technical audiences.
 • Ability to work independently and as part of a team, and to meet deadlines under pressure.
 • Experience with budgeting software (e.g., Anaplan, Adaptive Insights, Oracle Budgeting and Planning Cloud, Workday Financial Planning) required.
 • Certified Government Financial Manager (CGFM) certification preferred.

รายละเอียดงาน:

 • พัฒนาและบำรุงรักษางบประมาณสำหรับทุกแผนกและโปรแกรม
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มเพื่อพัฒนาคำแนะนำด้านงบประมาณ
 • ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าได้งบประมาณตามเป้าหมาย
 • จัดเตรียมรายงานและนำเสนองบประมาณสำหรับฝ่ายบริหาร
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เพื่อพัฒนาและดำเนินการตามมาตรการประหยัดงบประมาณ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมี
 • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์งบประมาณ 3-5 ปี
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม พร้อมความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อน
 • ทักษะการสื่อสารและทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี พร้อมความสามารถในการสื่อสารผลการวิเคราะห์งบประมาณอย่างชัดเจนและกระชับแก่ผู้ฟังทั้งทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิค
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม และสามารถปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาภายใต้แรงกดดัน
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์งบประมาณ (เช่น Anaplan, Adaptive Insights, Oracle Budgeting and Planning Cloud, Workday Financial Planning) จำเป็นต้องมี
 • มีใบรับรอง Certified Government Financial Manager (CGFM) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Junior Accountant (นักบัญชีฝึกหัด)

Job Description:

 • Post and reconcile journal entries.
 • Prepare and maintain financial statements.
 • Assist with month-end closing procedures.
 • Process accounts payable and receivable.
 • Run and analyze financial reports.
 • Provide administrative support to the accounting team.

Qualifications:

HTML
 • Bachelor's degree in accounting or a related field required.
 • 0-2 years of experience in accounting preferred.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent attention to detail and accuracy.
 • Ability to work independently and as part of a team.Experience with accounting software (e.g., QuickBooks, Xero, Sage Intacct) preferred.

รายละเอียดงาน:

 • บันทึกและประนีประนาผลรายการบันทึกบัญชี
 • จัดเตรียมและดูแลรักษางบการเงิน
 • ช่วยเหลือในขั้นตอนการปิดบัญชีรายเดือน
 • ประมวลผลบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • สร้างและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 • ให้การสนับสนุนด้านการบริหารแก่ทีมงานบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมี
 • หากมีประสบการณ์ในการบัญชี 0-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้องอย่างยิ่ง
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชี (เช่น QuickBooks, Xero, Sage Intacct) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการค้นหานักบัญชีที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อมาร่วมงานกับทีมของคุณนะครับ

หาคนที่ใช่ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น!

การสรรหาบุคลากรเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก การใช้เว็บไซต์หางาน Bestjob.in.th ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วยบริการของ BestJob.in.th คุณจะสามารถ:

 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพกว่า 3 แสนคนในประเทศไทย
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น 6 เท่า
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน
สร้างไอดีบริษัท เพื่อลงประกาศงาน
และ/หรือค้นหาเรซูเม่ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น:

 • เข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพ
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


บริษัทดีๆ ที่น่าทำงานด้วย

ฝากประวัติกับ BestJob.in.th
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซต์ BestJob.in.th วันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำได้เลย!