ตัวอย่าง Job Description (JD) พนักงานขาย

ตัวอย่าง Job Description (JD) พนักงานขาย

By: BestjobInTh Team | 31 ตุลาคม 2566 | 3,553 views | 22 shares


พนักงานขายเป็นหนึ่งในตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดแรงงานปัจจุบัน ด้วยโอกาสในการเติบโตและพัฒนาในสายงานสูง พนักงานขายสามารถสร้างรายได้ที่น่าพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หากคุณกำลังมองหาตำแหน่งงานที่ท้าทายและให้ผลตอบแทนสูง การเป็นพนักงานขายอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

บทความนี้จะนำเสนอตัวอย่าง Job description ของตำแหน่งพนักงานขายในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการจ้างงานของตำแหน่งงานนี้ได้อย่างถ่องแท้ ไม่ว่าคุณจะหากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านขายหรือไม่ บทความนี้ก็จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมในการสมัครงานและประกอบการตัดสินใจในการเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

Technology Sales Representative (ฝ่ายขายสินค้าไอที)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.
 • Prospect for new customers and qualify leads.
 • Build relationships with customers and understand their needs.
 • Present and demonstrate technology products and services.
 • Negotiate and close sales.
 • Provide excellent customer service.
 • Keep up to date on the latest technology trends and products.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, marketing, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in technology sales preferred.
 • Strong understanding of technology products and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี
 • เจรจาและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามเทรนด์และผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายเทคโนโลยี 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

Healthcare Sales Representative (ฝ่ายขายสินค้าและบริการด้านสุขภาพ)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.
 • Prospect for new customers and qualify leads.
 • Build relationships with healthcare providers and understand their needs.
 • Present and demonstrate healthcare products and services.
 • Negotiate and close sales.
 • Provide excellent customer service.
 • Keep up to date on the latest healthcare products and trends.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, marketing, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in healthcare sales preferred.
 • Strong understanding of healthcare products and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและเข้าใจความต้องการของพวกเขา
 • นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ
 • เจรจาและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามผลิตภัณฑ์และแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

Financial Services Sales Representative (พนักงานขายบริการทางการเงิน)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.
 • Prospect for new clients and qualify leads.
 • Build relationships with clients and understand their financial needs.
 • Analyze clients' financial situations and recommend appropriate products and services.
 • Present and explain financial products and services to clients.
 • Overcome objections and close sales.
 • Provide excellent customer service.
 • Keep up to date on the latest financial products and trends.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, finance, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in financial services sales preferred.
 • Strong understanding of financial products and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเข้าใจความต้องการทางการเงินของลูกค้า
 • วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
 • นำเสนอและอธิบายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับลูกค้า
 • เอาชนะข้อโต้แย้งและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามผลิตภัณฑ์และแนวโน้มด้านการเงินล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายบริการทางการเงิน 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

Insurance Sales Representative (พนักงานขายประกันภัย)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.
 • Prospect for new clients and qualify leads.
 • Build relationships with clients and understand their insurance needs.
 • Analyze clients' risk profiles and recommend appropriate insurance products.
 • Present and explain insurance products to clients.
 • Overcome objections and close sales.
 • Provide excellent customer service.
 • Keep up to date on the latest insurance products and regulations.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, finance, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in insurance sales preferred.
 • Strong understanding of insurance products and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเข้าใจความต้องการประกันภัยของลูกค้า
 • วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม
 • นำเสนอและอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้า
 • เอาชนะข้อโต้แย้งและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามผลิตภัณฑ์และกฎระเบียบประกันภัยล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายประกันภัย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

Manufacturing Sales Representative (พนักงานขายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการผลิต)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.
 • Prospect for new customers and qualify leads.
 • Build relationships with customers and understand their needs.
 • Analyze customers' manufacturing operations and recommend appropriate products and services.
 • Present and demonstrate manufacturing products and services to customers.
 • Negotiate and close sales.
 • Provide excellent customer service.
 • Keep up to date on the latest manufacturing products and trends.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, engineering, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in manufacturing sales preferred.
 • Strong understanding of manufacturing products and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์กระบวนการผลิตของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
 • นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการด้านการผลิตให้กับลูกค้า
 • เจรจาและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามผลิตภัณฑ์และแนวโน้มด้านการผลิตล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการผลิต 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการด้านการผลิตอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

Retail Sales Representative (พนักงานขายปลีก)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Greet and assist customers in a friendly and professional manner.
 • Answer customer questions about products and services.
 • Recommend products and services to customers based on their needs.
 • Process sales and collect payments.
 • Maintain a clean and organized sales floor.
 • Stock shelves and displays.
 • Assist with other sales-related tasks as needed.

Qualifications:

 • High school diploma or equivalent required.
 • Retail sales experience preferred.
 • Strong understanding of retail products and services.
 • Excellent customer service and communication skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • ต้อนรับและให้บริการลูกค้าในลักษณะที่เป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ
 • ตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าตามความต้องการ
 • ดำเนินการขายและรับเงิน
 • รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบของพื้นที่ขาย
 • จัดเก็บสินค้าและชั้นวาง
 • ช่วยเหลือในงานขายอื่นๆ ตามต้องการ

คุณสมบัติ:

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การขายปลีกเป็นที่ต้องการ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการปลีกอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการบริการลูกค้าและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม

Consumer Goods Sales Representative (พนักงานขายสินค้าอุปโภคบริโภค)

Essential Duties and Responsibilities:

  Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.Prospect for new customers and qualify leads.Build relationships with customers and understand their needs.Present and demonstrate consumer goods products and services to customers.Negotiate and close sales.Provide excellent customer service.Keep up to date on the latest consumer goods products and trends.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, marketing, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in consumer goods sales preferred.
 • Strong understanding of consumer goods products and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับลูกค้า
 • เจรจาและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามผลิตภัณฑ์และแนวโน้มสินค้าอุปโภคบริโภคล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

Construction Goods Sales Representative (พนักงานขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.
 • Prospect for new customers and qualify leads.
 • Build relationships with customers and understand their needs.
 • Analyze customers' construction projects and recommend appropriate materials and equipment.
 • Present and demonstrate construction goods products and services to customers.
 • Negotiate and close sales.
 • Provide excellent customer service.
 • Keep up to date on the latest construction goods products and technologies.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, construction management, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in construction goods sales preferred.
 • Strong understanding of construction materials and equipment.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์โครงการก่อสร้างของลูกค้าและแนะนำวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
 • นำเสนอและสาธิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับลูกค้า
 • เจรจาและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามวัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

Food Sales Representative (พนักงานขายอาหาร)

Essential Duties and Responsibilities:

 • Develop and execute sales strategies to achieve or exceed sales goals.
 • Prospect for new customers and qualify leads.
 • Build relationships with customers and understand their needs.
 • Analyze customers' food menus and recommend appropriate products and services.
 • Present and demonstrate food products and services to customers.
 • Negotiate and close sales.
 • Provide excellent customer service.
 • Keep up to date on the latest food products and trends.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, marketing, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in food sales preferred.
 • Strong understanding of food products and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Strong sales and negotiation skills.

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และประเมินโอกาส
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์เมนูอาหารของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
 • นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการอาหารให้กับลูกค้า
 • เจรจาและปิดการขาย
 • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
 • ติดตามผลิตภัณฑ์และแนวโน้มอาหารล่าสุด

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการขายอาหาร 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการอาหารอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรองที่ดี

พนักงานขายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตำแหน่งงานที่มีความท้าทายและให้ผลตอบแทนสูง การเป็นพนักงานขายอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

จากตัวอย่าง Job description ที่นำเสนอในบทความนี้ คุณจะเห็นได้ว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขายนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม ดังนั้น สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานที่คุณสนใจอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวและนำเสนอตัวเองได้อย่างโดดเด่นในการสมัครงาน

หาคนที่ใช่ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น!

การสรรหาบุคลากรเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก การใช้เว็บไซต์หางาน Bestjob.in.th ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วยบริการของ BestJob.in.th คุณจะสามารถ:

 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพกว่า 3 แสนคนในประเทศไทย
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น 6 เท่า
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน
สร้างไอดีบริษัท เพื่อลงประกาศงาน
และ/หรือค้นหาเรซูเม่ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น:

 • เข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพ
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


บริษัทดีๆ ที่น่าทำงานด้วย

ฝากประวัติกับ BestJob.in.th
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซต์ BestJob.in.th วันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำได้เลย!