ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการ

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการ

By: BestjobInTh Team | 30 ตุลาคม 2566 | 4,356 views | 33 shares


ตำแหน่งงานฝ่ายธุรการเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญมากในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารและจัดการทั่วไปขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยงานที่รับผิดชอบจะครอบคลุมถึงหลายด้าน เช่น งานด้านเอกสาร งานด้านบุคคล งานด้านการเงินบัญชี งานด้านประชาสัมพันธ์ และงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นี่คือ ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการ ในระดับและสายงานต่างๆ

ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ (Administrative Assistant)

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ (Administrative Assistant)

Job description for Administrative Assistant in English:

Essential Duties and Responsibilities:

 • Manage calendars and schedule appointments for supervisor and other staff members.
 • Handle phone calls and emails professionally and efficiently.
 • Prepare presentations and reports as needed.
 • Coordinate travel and meetings for supervisor and other staff members.
 • Maintain office supplies and equipment.
 • Provide general administrative support to staff, such as filing, copying, and printing.
 • Perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor degree in business administration, office administration, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in an administrative role preferred.
 • Strong communication, organizational, and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite required.

Job description ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ ภาษาไทย:

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

 • จัดการปฏิทินและนัดหมายให้กับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ
 • รับโทรศัพท์และอีเมลอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
 • เตรียมงานนำเสนอและรายงานตามความจำเป็น
 • ประสานงานการเดินทางและการประชุมให้กับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ
 • จัดการอุปกรณ์สำนักงาน
 • ให้การสนับสนุนด้านธุรการทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดเก็บเอกสาร การถ่ายเอกสาร และการพิมพ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ บริหารสำนักงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งงานฝ่ายธุรการ 1-2 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การจัดการ และการแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite ได้อย่างดี

สายงานธุรการฝ่ายขาย (Sales Administrative)

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการในสายงานธุรการฝ่ายขาย (Sales Administrative)

Job description for Sales Administrative in English:

Essential Duties and Responsibilities:

 • Process orders accurately and on time.
 • Track sales leads and opportunities.
 • Generate sales reports and presentations.
 • Manage customer accounts and relationships.
 • Provide general administrative support to sales staff, such as scheduling appointments, preparing presentations, and creating marketing materials.
 • Perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor degree in business administration, office administration, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in a sales administrative role preferred.
 • Strong communication, organizational, and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite required.

Job description ธุรการฝ่ายขาย ภาษาไทย:

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • ประมวลผลคำสั่งซื้ออย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • ติดตามโอกาสทางการขายและโอกาส
 • สร้างรายงานการขายและงานนำเสนอ
 • จัดการบัญชีลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ให้การสนับสนุนด้านธุรการทั่วไปแก่พนักงานขาย เช่น การนัดหมาย การเตรียมงานนำเสนอ และการสร้างสื่อการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ บริหารสำนักงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การจัดการ และการแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite ได้อย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงานฝ่ายบริหารการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สายงานธุรการฝ่ายบุคคล (Human Resource Administrative)

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการในสายงานธุรการฝ่ายบุคคล (Human Resource Administrative)

Job description for Administrative Assistant in English:

Essential Duties and Responsibilities:

 • Manage employee records, including onboarding and offboarding paperwork, performance reviews, and salary information.
 • Process payroll accurately and on time.
 • Coordinate benefits enrollment and administration.
 • Assist with recruitment and hiring, including screening resumes, scheduling interviews, and preparing offer letters.
 • Provide general administrative support to staff, such as filing, copying, and printing.
 • Perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor degree in human resources, business administration, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in a human resources role preferred.
 • Strong communication, organizational, and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite required.

Job description สายงานธุรการฝ่ายบุคคล ภาษาไทย:

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • จัดการข้อมูลพนักงาน รวมถึงเอกสารการเข้าและออกจากงาน การประเมินผลงาน และข้อมูลเงินเดือน
 • ประมวลผลเงินเดือนอย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • ประสานงานการสมัครใช้และบริหารผลประโยชน์
 • ช่วยเหลือด้านการสรรหาและจ้างงาน เช่น การคัดกรองประวัติย่อ การนัดหมายสัมภาษณ์ และการเตรียมจดหมายเสนอตำแหน่ง
 • ให้การสนับสนุนด้านธุรการทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดเก็บเอกสาร การถ่ายเอกสาร และการพิมพ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ปริญญาตรีด้านทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงานฝ่ายบริหารการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การจัดการ และการแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite ได้อย่างดี

สายงานธุรการฝ่ายบัญชี (Accounting Administrative)

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการในสายงานธุรการฝ่ายบัญชี (Accounting Administrative)

Job description for Accounting Administrative in English:

Essential Duties and Responsibilities:

 • Process invoices and payments accurately and on time.
 • Maintain financial records, such as accounts payable and receivable, general ledger, and payroll.
 • Generate and reconcile financial reports.
 • Assist with audits and tax preparation.
 • Provide general administrative support to accounting staff, such as scheduling appointments, preparing presentations, and creating financial reports.
 • Perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor degree in accounting or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in an accounting administrative role preferred.
 • Strong organizational and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite required.

Job description ธุรการฝ่ายบัญชี ภาษาไทย:

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • ประมวลผลใบแจ้งหนี้และการชำระเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • ดูแลรักษาระเบียนทางการเงิน เช่น บัญชีค้างจ่ายและรับเงิน บัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินเดือน
 • สร้างและประสานงานรายงานทางการเงิน
 • ช่วยเหลือด้านการตรวจสอบบัญชีและการเตรียมภาษี
 • ให้การสนับสนุนด้านธุรการทั่วไปแก่พนักงานฝ่ายบัญชี เช่น การนัดหมาย การเตรียมงานนำเสนอ และการสร้างรายงานทางการเงิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ปริญญาตรีด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงานฝ่ายบริหารการบัญชี 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite ได้อย่างดี

สายงานธุรการฝ่ายกฎหมาย (Legal Administrative)

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการในสายงานธุรการฝ่ายกฎหมาย (Legal Administrative)

Job description for Legal Administrative in English:

Essential Duties and Responsibilities:

 • Manage calendars and schedule appointments for attorneys and other staff members.
 • Handle phone calls and emails professionally and efficiently.
 • Draft and prepare legal documents, such as contracts, letters, and pleadings.
 • Coordinate travel and meetings for attorneys and other staff members.
 • Maintain office supplies and equipment.
 • Provide general administrative support to staff, such as filing, copying, and printing.
 • Perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor degree in legal administration, paralegal studies, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in a legal administrative role preferred.
 • Strong communication, organizational, and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite required.

Job description ธุรการฝ่ายกฎหมาย ภาษาไทย:

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • จัดการปฏิทินและนัดหมายให้กับทนายความและเจ้าหน้าที่อื่นๆ
 • รับโทรศัพท์และอีเมลอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
 • ร่างและเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา จดหมาย และคำร้องขอ
 • ประสานงานการเดินทางและการประชุมให้กับทนายความและเจ้าหน้าที่อื่นๆ
 • จัดการอุปกรณ์สำนักงาน
 • ให้การสนับสนุนด้านธุรการทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดเก็บเอกสาร การถ่ายเอกสาร และการพิมพ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานกฎหมาย การศึกษาผู้ช่วยทนายความ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงานฝ่ายบริหารกฎหมาย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การจัดการ และการแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite ได้อย่างดี

สายงานธุรการกรอกข้อมูล (Data Entry Administrative)

ตัวอย่าง Job Description (JD) ของพนักงานธุรการในสายงานธุรการกรอกข้อมูล (Data Entry Administrative)

Job description for Data Entry Administrative in English:

Essential Duties and Responsibilities:

 • Enter data into computer systems accurately and efficiently, following established procedures.
 • Update and maintain existing data records.
 • Identify and correct data errors.
 • Generate reports and summaries as needed.
 • Perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor Degree or equivalent required.
 • Basic computer skills required, including proficiency in Microsoft Office Suite.
 • Strong typing skills required.
 • Attention to detail and accuracy are essential.

Job description สายงานธุรการกรอกข้อมูล ภาษาไทย:

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ:

 • ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • อัปเดตและบำรุงรักษาบันทึกข้อมูลที่มีอยู่
 • ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล
 • สร้างรายงานและสรุปตามความจำเป็น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้อย่างดี
 • มีทักษะการพิมพ์ที่คล่องแคล่ว
 • ความใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

หาคนที่ใช่ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น!

การสรรหาบุคลากรเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก การใช้เว็บไซต์หางาน Bestjob.in.th ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วยบริการของ BestJob.in.th คุณจะสามารถ:

 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพกว่า 3 แสนคนในประเทศไทย
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น 6 เท่า
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน
สร้างไอดีบริษัท เพื่อลงประกาศงาน
และ/หรือค้นหาเรซูเม่ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น:

 • เข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพ
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


บริษัทดีๆ ที่น่าทำงานด้วย

ฝากประวัติกับ BestJob.in.th
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซต์ BestJob.in.th วันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำได้เลย!